Gå til forsiden

Virksomhedsplan

Virksomhedsplan

for

UngBo Viborg

Preislers Plads 6 1. tv.

8800 Viborg

 

Daglig leder Martin Overgaard

 

Formidling af boliger til unge og
Et socialpædagogisk tilbud til unge i egen bolig

 

UngBo's vision

UngBo Viborg har en vision om at vedblive med at være et tilbud indenfor det sociale felt, som relevante samarbejdspartnere kender og anerkender for et godt socialfagligt velfunderet arbejde i forhold til unge med særlige behov.

Vi vil fortsat arbejde for at møde de unge ud fra princippet om hjælp til selvhjælp og derved styrke de unge bedst muligt til at skabe det bedst mulige hverdagsliv i en ungdomsbolig.

 

Som arbejdsplads ønsker UngBo's socialpædagogiske virksomhed at være en arbejdsplads, hvor der arbejdes med socialfaglig udvikling. At der i personalegruppen arbejdes ud fra åbenhed og ligeværdighed.

 

 

Ungdomsboliger defineres i “Lov om almene boliger samt støttede andelsboliger”, og er karakteriseret ved særlig finansiering, størrelseskrav og målgruppe.

 

En ungdomsbolig er som hovedregel mærket som sådan allerede fra opførelsestidspunktet, idet kommunalbestyrelsen ved etableringen på statens vegne giver tilsagn om ydelsesbidrag som ved alment byggeri samt driftsstøtte til nedbringelsen af lejen.

 

En ungdomsbolig er - ligeledes i henhold til lovgivningen - forbeholdt unge under uddannelse eller unge med socialt betingede behov.

 

Socialpædagogisk støtte - Preislers Plads 6 1.tv.

En anden gren af UngBo’s Viborgs virksomhed er den socialpædagogiske del, der yder individuel støtte til unge med særlige behov. 

 

Visiteringen til den socialpædagogiske virksomhed sker ved henvendelse til UngBo's daglige leder.

 

Målsætningen for den socialpædagogiske støtte er at hjælpe de unge i en udviklingsproces, der gør dem i stand til at tage ansvar for eget liv med afsæt i egne ressourcer.

Målgruppen er unge der ønsker støtte i egen bolig, og som i en periode af deres liv har brug for, og er motiveret for støtte i hverdagen.

 

Til varetagelse af den særlige støtte er der ansat et antal socialpædagoger, der i praksis fungerer som ungbovejledere. Alt efter behov har den unge ét eller flere tilsyn á 2 timer pr. uge.

Ungbovejlederne arbejder med helheden i den unges liv, men konkrete arbejdsopgaver beskrives i en samarbejdskontrakt mellem UngBo og den unges sagsbehandler. Der indgås kun aftaler om tilsyn, såfremt den unge er motiveret for tilbuddet om støtte.

 

Ungbovejledernes rolle i kontakten med den unge er

 • at være en stabil og kontinuerlig voksen
 • at opbygge et tillidsforhold til den unge
 • at vejlede og støtte den unge i at strukturere en hverdag
 • at udvise overskud og overblik i de situationer, hvor den unge bliver kaospræget og derved ude af stand til at handle konstruktivt.
 • At have kontakt til vigtigt netværk omkring den unge.

Som supplement til det individuelle forløb tilbydes fællesarrangementer i UngBo. 

Formålet med at tilbyde fællesarrangementer i UngBo er at skabe netværk blandt de unge. Arrangementerne bygges op om de unges interesse og behov.  Det er vores erfaring, at de unge trives godt, med de tilbud vi laver, og de føler sig trygge i den kendte lejlighed. 

 

Den socialpædagogiske virksomhed finansieres alene gennem kommunernes betaling for tilsyn. Bevillingen sker i henhold til lov om social service/lov om aktiv socialpolitik.

 

Målsætningen for det socialpædagogiske personale

Personalet tilstræber at møde den unge med motivation og ligeværdighed i kontakten. Det forudsætter, at medarbejderen hele tiden arbejder med en respektfuld og ærlig tilgang, til de problemstillinger den enkelte unge står i.

Det hele med det formål, at den enkelte unge oplever sig selv bedst muligt i stand til at træffe de nødvendige valg på det bedste grundlag.

 

Rammerne for det socialpædagogiske arbejde foregår dels med udgangspunkt i den unges lejlighed. Der foruden bruger personalet UngBo's lejlighed, beliggende på Preislers Plads, til mødested med de unge.

Vores ønske og mål med lejligheden er, at få det til at fungere som et trygt sted for de unge.  

Endvidere er lejligheden base for personalet ved behov for kontorfunktion, møder, til brug ved pause og lignende.

 

UngBo's socialpædagogiske personale:

Bestyrelsen er UngBo's øverste myndighed. Det er Bestyrelsen der træffer de overordnede og strategiske beslutninger omkring UngBo.

 

Der er ansat 6 socialpædagogiske medarbejdere.

 

Den daglige leder er uddannet socialpædagog. Denne stilling er delt mellem ledelse og tilsyn.

Fem medarbejder varetager alene tilsyn hos unge.

To er uddannede socialpædagoger og er under uddannelse til rideterapeuter. En er uddannet folkeskolelærer og har tidligere beskæftiget sig med specialundervisning. En er uddannet ambulancebehandler samt underviser, og har i mange år beskæftiget sig med UngBo's målgruppe gennem frivilligt arbejde. En er uddannet HK'er, har læst ungdomspædagogik på VIA University College og har arbejdet med UngBo's målgruppe i daghøjskoleregi samt skole- og uddannelsesvejledning. En er uddannet socialrådgiver.

 

Bestyrelsen ønsker en løbende opkvalificering af personalet i UngBo.

 

 

Arbejdsopgaverne i den daglige ledelse:

 • Den daglige leder er ansat af Bestyrelsen til at sikre overholdelsen af & implementeringen af denne virksomhedsplan
 • Ansættelse og afskedigelse af personale i samarbejde med bestyrelsen/bestyrelsesformanden/personalegruppen
 • Ansvarlig for overholdelse af vedtaget budget
 • Samarbejdet med kommunerne
 • Opstart af samarbejde med sagsbehandlere i forbindelse med indskrivning i UngBo.

Personale

 • Overordnet planlægning af tilsyn & personaletimer.
 • Ansættelse og afskedigelse af personale i samarbejde med Bestyrelse/bestyrelsesformand.
 • Socialfaglig vejledning af personale, sikre socialfaglig sparring i gruppen.
 • Opgaver fra beslutning i personalegruppen til udførelse i praksis. Enten via ledet fordeling eller via udførelse
 • Medarbejdersamtaler afvikles af daglig leder hvert år i januar måned.

Kontor

 • Varetagelse af den daglige drift på kontoret
 • Øvrige opgaver

Medarbejdernes arbejdsopgaver er

 • at føre tilsyn ud fra de fastsatte værdigrundlag
 • at modtage supervision & kurser

 

 

/Martin Overgaard

  Daglig leder